Добре дошли в нашия сайт!


Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги. В Асоциацията със статут на асоциирани членове участват юридически лица с нестопанска цел и висши учебни заведения.
БАМИ извършва своята дейност в частна полза на своите членове и изпълнява решенията на органите й за управление при спазване на законите на Република България.

Целите на БАМИ са:
  • да защитава интересите на своите членове и да ги подпомага при осъществяването на тяхната дейност;
  • да работи за създаването на бизнес-среда, насърчаваща конкурентноспособността и устойчивото развитие на металургичната индустрия и на фирмите - членове;
  • да изгражда благоприятен публичен образ и добра бизнес-репутация на своите членове и на сектора.